"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Parlament Uczniowski

Skomentuj »

Rada Uczniowska w roku 2016/2017

Marszałek – Martyna  Szetelnicka

Członkowie Rady Uczniowskiej:

Weronika  Wierzbicka

Patrycja  Bury

Emilia  Czerwińska

Małgorzata Pasternak

POCZET    SZTANDAROWY   –  ROK SZKOLNY 2016/2017

SZTANDAROWI:

  1. MAKSYMILIAN BARAN

MATYLDA  KARTKOWSKA  i  PARYCJA BURY

  1. KACPER ŁOBOŚ

DAGMARA  KOŁACIŃSKA i KAJA ZIĘCIAK

REGULAMIN PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR4 IM WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W LEGNICY

I.CELE PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO

1.Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim
kierującym się zasadami demokracji.
2.Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
3.Tworzenie sytuacji umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów
dotyczących zasad współżycia w środowisku.
4.Kształtowanie umiejętności działań zespołowych.

II.STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARLAMENTU
UCZNIOWSKIEGO

1.Parlament Uczniowski tworzą przedstawiciele klas 4-6 wybrani przez
społeczności klasowe w sposób demokratyczny. Każda klasa wybiera jednego
przedstawiciela.
2. Parlament Uczniowski pełni role samorządowego ustawodawcy- wytycza
kierunki działań, układa plan pracy na dany rok szkolny.
3. Uczniowie klas 4-6 wyłaniają władze Parlamentu Uczniowskiego czyli Radę
Uczniowską w demokratycznych wyborach, która decyduje o sposobach
realizacji poszczególnych zadań.
4. Rada Uczniowska składa się z pięciu członków:
– Marszałka Parlamentu Uczniowskiego
– czterech członków Rady Uczniowskiej (członkowie zależnie od potrzeb
zastępują nieobecnego Marszałka)
5. Zasady wyborów do Rady Uczniowskiej:
-członków Rady Uczniowskiej wyłania sie spośród wybranych wcześniej
parlamentarzystów
– wybory poprzedza plakatowa kampania wyborcza
– wybory odbywają się w lokalu wyborczym poprzez skreślenie na karcie
wyborczej znaków x przy wybranych pięciu nazwiskach i wrzuceniu karty do
urny wyborczej

– wybory nadzoruje Komisja Wyborcza w składzie:
• opiekunki Parlamentu Uczniowskiego
• przedstawiciel Rady Pedagogicznej
• pedagog szkolny
• mąż zaufania wytypowany przez uczniów
– zespoły klasowe nie głosują na swojego kandydata, aby zachować zasadę
sprawiedliwości (różna liczba uczniów w klasie)
– po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów.
6. Kandydat do Parlamentu Uczniowskiego musi spełniać następujące warunki:
– posługiwać się bogatą i poprawną polszczyzną
– posiadać zdolności organizacyjne i przywódcze
– legitymować się wysoką kulturą osobistą
– być kreatywnym i przejawiać inicjatywę
– mieć zainteresowania
– chcieć działać na rzecz innych.
7. Kadencja Parlamentu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej trwa jeden rok.
8. Sesje Parlamentu Uczniowskiego odbywają sie dwa razy w roku.
– inauguracyjna (październik)
– podsumowująca (czerwiec)
9. Zebrania Parlamentu Uczniowskiego odbywają się według potrzeb.

III. ZADANIA

1. Prowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Rady Uczniowskiej.
2. Przeprowadzenie sesji Parlamentu Uczniowskiego.
3. Zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
4. Włączanie sie w akcje charytatywne.
5. Propagowanie praw i obowiązków dziecka.
6. Organizowanie i prowadzenie różnych uroczystości szkolnych.
7. Organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu.
8. Promowanie wśród uczniów pracowitości i życzliwości poprzez
przyznawanie corocznych nagród Parlamentu Uczniowskiego:
klasy 4-6
• Mrówka (pracowitość)
• Życzliwiec (życzliwość)
klasy 1-3
• Mróweczka
• Dobruś
9. Wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły poprzez przyznawanie
nagrody Talent Roku.

IV. FUNDUSZ PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO

Fundusz stanowią:
• kwoty uzyskane z organizacji przez Parlament Uczniowski imprez
kulturalnych.
• środki przekazywane przez Rade Rodziców
• środki przekazane przez sponsorów.

V. UPRAWNIENIA PARLAMENTU
UCZNIOWSKIEGO

1. Zgłaszanie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji szkoły
wniosków opinii uczniów w sprawach dotyczących całej społeczności
uczniowskiej.
2. Parlament Uczniowski może posiadać własny fundusz, którego dysponentami są  jego członkowie.

 

Napisz Odpowiedź

Musisz być zalogowany aby komentować.